Dokumenti

Top suns

icon Nolikums TOP suns

icon Tabula Top suns

 

Dzīvnieku reģistrācijas kartība

Reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”. No 2017. gada 1. janvāra ir noteikta obligāta suņu reģistrēšana vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā. Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizējo reģistrāciju var veikt tikai veterinārārsts. Suņa reģistrācija ir maksas pakalpojums.

https://www.ldc.gov.lv/lv/majas-istabas-dzivnieku-notikumu-registresana

https://registri.ldc.gov.lv/lv/dzivnieku_registrs

 

Likumi un MK noteikumi

Dzīvnieku aizsardzības likums https://likumi.lv/doc.php?id=14940

Ministru kabineta noteikumi Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” https://likumi.lv/doc.php?id=132534

Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” https://likumi.lv/ta/id/333571-majas-istabas-dzivnieku-registracijas-kartiba

Ministru kabineta noteikumi Nr.428 “Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai” https://likumi.lv/ta/id/249806-kartiba-kada-suni-atzist-par-bistamu-un-prasibas-bistama-suna-turesanai

Ministru kabineta Noteikumi Nr.895 https://likumi.lv/ta/id/95641-kartiba-kada-organizejamas-dzivnieku-sacensibas-tirgi-izsoles-izstades-un-citi-pasakumi-ar-dzivnieku-piedalisanos

Ministru kabineta noteikumi Nr.959 “Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās” https://likumi.lv/doc.php?id=124369