Likumi un MK noteikumi

 

Dzīvnieku aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=14940

 

MK noteikumi Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai"  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=132534

MK noteikumi Nr.109 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai” http://www.likumi.lv/doc.php?id=127823

MK noteikumi Nr.959 „Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās” http://likumi.lv/doc.php?id=124369